بيرليس، حجر، إستغل

بيرليس، حجر، إستغل

اردیبهشت ۱۳۹۲

کهن خلیج پارس سرگذشتي پر فراز و نشيب را پشت سر گذاشته که کمتر دریا و خلیجی مشابه آن را تجربه ....